Política de privadesa, avís legal i política de galetes

Política de privadesa

El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.

La finalitat d’aquest fitxer serà la de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte.

L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça elbosc@elboscdelesidees.cat indicant la referencia RGPD.

Manifesto haver llegit i acceptar expressament la política de privacitat i presto el meu consentiment per a que JEAN PIERRE MARTY pugui tractar les meves dades.

He llegit i accepto expressament la política de privacitat i accepto rebre informació comercial sobre productes i serveis, estant informat dels drets que m’assisteixen.

AVÍS LEGAL

1. Condició dUSUARI

L’accés o ús del lloc web www.elboscdelesidees.cat implica tenir la condició d’USUARI del mateix, i l’acceptació de les condicions generals d’utilització, sens perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts.

Alguns serveis de la Web accessibles per als Usuaris d’Internet poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments d’ús i instruccions que, en el seu cas, substitueixen, completen, i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran d’ésser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

2. Condició de TITULAR

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement als USUARIS de la web www.elboscdelesidees.cat de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa al TITULAR del domini

 1. Nom i denominació social: Jean Pierre Marty
 2. Residència i domicili: c/ Ametller s/n 08396 Sant Cebria de Vallalta
 3. Adreça de correu electrònic: elbosc@elboscdelesidees.cat
 4. NIF: X0165467M

3. Objecte

A través del portal www.elboscdelesidees.cat el seu TITULAR abans identificat facilita als seus USUARIS l’accés a informacions i la utilització de diferents serveis posats a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers.

4. Condicions d’ús

L’accés al portal tindrà caràcter gratuït, sense perjudici de que algun dels serveis als que es pot accedir estiguin subjectes al pagament d’un preu.

L’USUARI assumeix la responsabilitat en l’ús del lloc web.

Per a fer ús dels serveis els menors d’edat requeriran del permís dels seus pares o tutors, els que seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.

L’USUARI es compromet a fer ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.elboscdelesidees.cat , abstenint-se d’utilitzar-los amb finalitats il·lícites, o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans, o provoquin danys en els sistemes de la web o en els dels seus proveïdors o tercers.

El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per a evitar danys derivats de la existència de virus informàtics, malgrat no es fa responsable dels potencials danys o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l’USUARI quan aquest accedeixi a la pàgina web o l’utilitzi.

El TITULAR es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en que aquests apareixen presentats o localitzats.

5. Propietat industrial i intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen en el lloc www.elboscdelesidees.cat són propietat del TITULAR o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al web i/o als serveis atribueixi a l’USUARI cap classe de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.

Tanmateix, els continguts son propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI, ni que aquest pugui fer-ne un ús més enllà de l’estrictament necessari per a un correcte ús del portal i els seus serveis.

Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, software, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.

En virtut del disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució, i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a www.elboscdelesidees.cat.

6. Protecció de dades de caràcter personal / Política de privacitat

El TITULAR es reserva la facultat de incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.

La finalitat d’aquest fitxer serà la de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte del contracte.

L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació i portabilitat dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça elbosc@elboscdelesidees.cat indicant la referència RGPD.

Informació addicional sobre Protecció de Dades:

 • Responsable del tractament.
 • Identitat: Jean Pierre Marty NIF: X0165467M
 • Adreça: c/ Ametller s/n 08396 Sant Cebria de Vallalta
 • Correu: elbosc@elboscdelesidees.cat 
 • Finalitat del tractament de les dades.

Les dades personals que es puguin recollir per part de www.elboscdelesidees.cat seran utilitzades per poder complir amb les obligacions contractuals, prestació del serveis contractats o l’oferiment de serveis de l’empresa.

En cap cas s’utilitzaran per cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest apartat.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantinguin relacions comercials, o bé fins que expressament es sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.  La conservació de les dades es durà a terme sempre per als fins del seu tractament, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de protegir els drets i llibertats de la persona interessada.

Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada dels mateixos, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

 • Legitimació del tractament de dades.

La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes al RGPD, concretament a l’article 6.1.a), doncs EL TITULAR sol·licita expressament el consentiment del l’interessat per a què les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.

Igualment, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, segons disposa l’article 6.1.b) RGPD.

 • Destinataris de les dades.

No es preveu que es cedeixin les dades recollides mitjançant el present document puguin ser cedides a tercers. Sí que es cediran per al compliment d’una obligació legal.

Exercici dels drets propis.

Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a elbosc@elboscdelesidees.cat acompanyat d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu.

7. Xarxes socials

En el cas que el TITULAR tingui presència a les xarxes socials, el tractament de les dades que es realitzi de les persones que connectin amb el TITULAR a través d’aquests canals es regirà igualment per aquestes condicions generals d’ús, sens perjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa social que correspongui.

El TITULAR tractarà les dades de l’USUARI amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informar-lo d’activitats, productes o serveis del TITULAR o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

8. Exclusió de garanties i responsabilitat

El TITULAR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar pel mal funcionament del lloc web citant, a títol merament enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

9. Enllaços o hipervincles

En cas que a www.elboscdelesidees.cat es disposessin de enllaços o hipervincles a altres llocs d’internet, el TIUTLAR no exercirà cap classe de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TITULAR assumirà cap responsabilitat per els continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet. Igualment, la connexió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10. Vigència i modificacions de les condicions generals d’ús

Les presents condicions romandran en vigor de forma indefinida, sens perjudici de la seva modificació, que podrà ser duta a terme pel TITULAR en qualsevol moment, essent degudament publicades en el lloc web.

11. Jurisdicció i legislació aplicable

Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable, sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat de Manresa.

Política de cookies

El present lloc web (d’ara endavant, el “Lloc web”) utilitza cookies per realitzar un seguiment de les interaccions dels usuaris amb els serveis que ofereix el titular del lloc web. i millorar la seva experiència en el lloc web.

1.- Què són les cookies

Les cookies són petits arxius de text que es descarreguen i emmagatzemen en el terminal (ordinador/smartphone/*tablet) de l’usuari en accedir a determinades pàgines web i que permeten al lloc web recordar preferències de navegació i navegar de manera eficient, fent que la interacció entre l’usuari i el lloc web sigui més ràpida i fàcil.

La informació recollida per les cookies o altres dispositius d’emmagatzematge és totalment anònima i no conté cap informació sensible (com el nom, adreça o detalls bancaris) ja que aquestes no recullen dades que puguin identificar personalment a l’usuari.

2.- Tipus de cookies utilitzades:

El present Lloc web utilitza cookies, píxels o altres dispositius d’emmagatzematge i recuperació d’informació per realitzar un seguiment de les interaccions dels usuaris en el Lloc web. Els tipus de cookies que utilitza el Lloc web són els següents:

Cookies pròpies

Cookies: Aquestes cookiespermeten que el lloc web funcioni correctament pel que són essencials perquè l’usuari pugui usar totes les opcions del Lloc web i pugui moure’s pel mateix amb normalitat. Permeten, per exemple, guardar les seves preferències personals.

3.- Web beacons o web bug:

Aquest Lloc web també utilitza Web Beacons, que solen ser petites imatges d’un píxel per un píxel, visibles o invisibles col·locats dins del codi font d’alguns llocs web, i tenen una finalitat similar a les cookies. Els Web Beacons solen utilitzar-se a manera estadística, per mesurar el tràfic d’usuaris que visiten una pàgina web i poder treure un patró dels usuaris d’un lloc web. Les dades obtingudes a través dels Web Beacons són en tot cas anònims.

4.- Com deshabilitar les cookies i altres dispositius:

La majoria de navegadors web permeten gestionar les preferències de cookies o altres dispositius d’emmagatzematge, per tenir un control més precís sobre la privadesa.

Els següents links mostren les instruccions per desactivar la configuració de les cookies en cada navegador:

1. Internet Explorer (http://goo.gl/vfm6gb)

 • En el menú d’eines, seleccioni “Opcions d’Internet”.
 • Faci clic en la pestanya de privadesa.
 • Podrà configurar la privadesa amb un cursor amb sis posicions que li permet controlar la quantitat de cookies que s’instal·laran: Bloquejar totes les cookies, Alta, Mitjana Alt, Mitjana (nivell per defecte), Baixa, i Acceptar totes les cookies.

2. Mozilla Firefox (http://goo.gl/qxwymv)

 • En la part superior de la finestra de Firefox fer clic en el menú Eines.
 • Seleccionar Opcions.
 • Seleccionar el panell Privadesa.
 • En l’opció Firefox podrà triar Usar una configuració personalitzada per a l’historial per configurar les opcions.

3. Google Chrome (http://goo.gl/fqnksb)

 • Fer clic en el menú situat en la barra d’eines.
 • Seleccionar Configuració.
 • Fer clic en Mostar opcions avançades.
 • En la secció ‘Privadesa’ fer clic en el botó Configuració de contingut.
 • En la secció de ‘Cookies’ es poden configurar les opcions.

4. Safari (http://goo.gl/kfbfh)

 • En el menú de configuració, seleccioni l’opció de “preferències”.
 • Obri la pestanya de privadesa.
 • Seleccioni l’opció que vulgui de la secció de “bloquejar cookies”.
 • Recordi que certes funcions i la plena funcionalitat del Lloc poden no estar disponibles després de deshabilitar els cookies.

Si desitja no ser rastrejat per les cookies, Google ha desenvolupat un complement per instal·lar en el seu navegador al que pot accedir al següent enllaç: http://goo.gl/up4nd.5.- Cookies en els dispositius mòbils:El present Lloc web també usa cookies o altres dispositius d’emmagatzematge en dispositius mòbils. En aquest cas, igual que succeeix en els navegadors d’ordinadors, els navegadors dels dispositius mòbils permeten configurar les opcions o ajustos de privadesa per desactivar o eliminar les cookies.

Si desitja modificar les opcions de privadesa segueixi les instruccions especificades pel desenvolupador del seu navegador per a dispositiu mòbil.

6.- Acceptació de cookies:Si vostè continua la seva navegació, entendrem que accepta la utilització de les cookies per part del lloc web.

Li informem que en el cas de bloquejar o no acceptar la instal·lació de cookies, és possible que certs serveis no estiguin disponibles sense la utilització d’aquestes o que no pugui accedir a determinats serveis ni tampoc aprofitar per complet tot el que aquest lloc web li ofereix.